Jdi na obsah Jdi na menu
 


VNITŘNÍ ŘÁD ZKO OSTROV - VESEŘICE

 

Práva členů:
 
 
 
1. Podílet se na všech činnostech klubu.
2. Být informován o činnosti a hospodaření klubu.
3. Používat ve výcvikových hodinách k výcviku svého psa pomůcek, které jsou
    majetkem klubu.
4. Účastnit se zkoušek a závodů.
5. Volit a být volen do orgánů klubu ( členové starší 18-ti let ).

 
 
 
 
Povinnosti členů:
 
 
 
1. Dodržovat stanovy ČKS a vnitřní řád ZKO a zákon na ochranu zvířat.
2. Do konce kalendářního roku uhradit členské příspěvky na nový rok ( nový člen
    společně s podáním přihlášky ).
   Členské příspěvky:    - nový člen 1000,- Kč
                                   - člen do 18-ti let 500,- Kč
                                   - stávající člen 1000,- Kč
3. Odpracovat ročně 10 brigádnických hodin + hodiny dle potřeb klubu. Za každou
    neodpracovanou hodinu je stanoven poplatek 100,- Kč
    Výbor ZKO může stanovit výjimku členům, kteří nejsou schopni danou 
    činnost vykonávat.
4. Mít psa řádně očkovaného.
5. Odkládat psy pouze na místa tomu určená ( odkládací kotce ).
6. Cvičiště, jeho zařízení, přilehlé prostory a výcvikové pomůcky neničit a udržovat v
    pořádku a čistotě.
7. Dodržovat určenou cvičební dobu.
8. Nenarušovat průběh výcviku a řídit se pokyny výcvikářů.
9. Nosit s sebou výcvikové pomůcky.
10. Pomáhat podle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO.
11. Háravé feny mají povolen přístup pouze po dohodě s výcvikářem.
12. Nekouřit v klubovně.
13. Nevodit psy do klubovny.
14. Při výcviku se ke psu chovat ohleduplně, psa nepřetěžovat, netýrat ho a ani ho
      neúměrně netrestat.
15. Venčit psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstranit.

 
 
 
 
Pro nečleny:
 
 
      Poplatek nečlena za jeden výcvik je 100,- Kč.

 
 
 
 
Za škody způsobené psem zodpovídá a škodu hradí jeho psovod!